Shri R.G. Viswanathan, Pr. Accountant General(General & Social sector Audit),

Rajasthan & President, IPAI, Rajasthan Chapter Janpath, Jaipur-302005

0141-2385398 (O), 9810268790 (M) Email - viswanathanRG@cag.gov.in

Shri M.C. Gupta, Vice President

D-6, Ganesh Marg Bapu Nagar, Jaipur

9660040802

Shri N.M.Yadav, Secretary, Rajasthan Chapter

Room No. 22, Ground Floor, AG Building, Janpath, Jaipur -302005

09828031431 & 0141- 2385181(Fax) ysumit29@gmail.com

Shri F.C. Syal, Treasurer

764-A, Syal Cottage Sindhi Colony, Raja Park, Jaipur

9982940675